TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Khoa Cơ bản

khoacoban@tdu.edu.vn

Báo cáo seminar cấp Khoa _ đợt 1 _ 2022 - 2023

Ngày 07/12/2022 tại phòng F37 cô Lê Thị Ngần - GV Lý luận chính trị - đã có bài báo cáo seminar cấp Khoa với chủ đề Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Xây dựng Đảng về đạo đức”.

Bài báo cáo nhằm mục đích cung cấp đến các giảng viên giảng dạy LLCT trong Bộ môn những điểm mới về vấn đề Xây dựng Đảng về đạo đức ở Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để đạt được mục đích trên, bài báo cáo sẽ làm rõ ba nội dung:

Một là, tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Hồ Chí Minh;

Hai là, xây dựng Đảng về đạo đức trong tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986- 2020);

Ba là, quan điểm, chủ trương xây dựng Đảng về đạo đức ở Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2021).

Qua đó, có thể thấy xây dựng Đảng về đạo đức cũng như về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ là bài học kinh nghiệm quý báu qua 35 năm đổi mới ở Việt Nam và được Đại hội XIII kế thừa, bổ sung, phát triển. Trong đó, xây dựng Đảng về đạo đức tạo nền tảng vững chắc để xây dựng Đảng trên các mặt khác và góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Từ đó tác giả đưa ra một số lưu ý mà giảng viên giảng dạy LLCT cần quán triệt để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong sinh viên.

Buổi báo cáo có sự tham gia của Phó trưởng Khoa Cơ bản: PGS. TS Tô Anh Dũng và 04 giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị.

 

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông