Hội Cựu Sinh viênTrường Đại học Tây Đô

 Số 68, Đường Trần Chiên, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

 Điện thoại: 02922 473666

 Website: hcsv.tdu.edu.vn