Ngày 10/5/2016, Đoàn khoa Cơ bản tiến hành Đại hội Khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2018.

Kết quả:

STT

Họ  và tên

Chức danh

Lớp

1

Dương Ngọc Diễm

Bí thư Đoàn khoa

Luật KT9B

2

Đỗ Ngọc Bích

Phó Bí thư Đoàn khoa

Luật KT9C

3

Nguyễn Văn Tình

Phó Bí thư Đoàn khoa

Luật KT9A

4

Trần Cẩm Đông Nhi

UV BTV

Luật KT9E

5

Lê Hải Đăng

UV BCH

Luật KT9A

6

Nguyễn Nhân Anh

UV BCH

Luật KT9D

7

Hồ Thị Phương Duy

UV BCH

Luật KT10D

8

Trần Thị Phương Quỳnh

UV BCH

Luật KT10C

9

Đặng Hồng Sơn

UV BCH

Luật KT10A

10

Phạm Bích Tuyền

UV BCH

Luật KT9B

11

Lê Văn Mộng

UV BCH

Luật KT9E

12

Ngô Minh Đoàn

UV BCH

Luật KT10A

13

Lê Tường Duy

UV BCH

Luật KT9D

14

Trần Thế Trường

UV BCH

Luật KT9A

15

Hồ Thanh Chuẩn

UV BCH

Luật KT10C

Một số hình ảnh:

DaiHoiDoanKhoaCB.1

BCH Doan Khoa khoa 1, nhiem ky 2016 - 2018

Bieu quyetDHDoanKhoa3khen thuong DV co thanh tich xuat sac trong cong tac Doan va phong trao thanh nien

 

 

STT

Họ  và tên

Chức danh

Lớp

1

Dương Ngọc Diễm

Bí thư Đoàn khoa

Luật KT9B

2

Đỗ Ngọc Bích

Phó Bí thư Đoàn khoa

Luật KT9C

3

Nguyễn Văn Tình

Phó Bí thư Đoàn khoa

Luật KT9A

4

Trần Cẩm Đông Nhi

UV BTV

Luật KT9E

5

Lê Hải Đăng

UV BCH

Luật KT9A

6

Nguyễn Nhân Anh

UV BCH

Luật KT9D

7

Hồ Thị Phương Duy

UV BCH

Luật KT10D

8

Trần Thị Phương Quỳnh

UV BCH

Luật KT10C

9

Đặng Hồng Sơn

UV BCH

Luật KT10A

10

Phạm Bích Tuyền

UV BCH

Luật KT9B

11

Lê Văn Mộng

UV BCH

Luật KT9E

12

Ngô Minh Đoàn

UV BCH

Luật KT10A

13

Lê Tường Duy

UV BCH

Luật KT9D

14

Trần Thế Trường

UV BCH

Luật KT9A

15

Hồ Thanh Chuẩn

UV BCH

Luật KT10C