Kính gửi quý thầy cô mẫu thanh toán giảng dạy vượt giờ và mẫu thống kê giờ giảng (dành cho GV không vượt giờ). File gồm 02 sheet. Đây là mẫu chung của toàn trường. 

  • Quý thầy cô hoàn thành 1 trong 2 mẫu trên và nộp về VP Khoa (03 bản gốc: 01 bản nộp cho phòng Đào tạo, 01 bản nộp cho phòng Tài chính - Kế hoạch và 01 bản lưu ở Khoa). 
  • VP Khoa sẽ tập hợp tất cả bảng thanh toán và thống kê của GV Khoa để liên hệ các đơn vị liên quan xác nhận.
  • Nếu quý thầy cô có bài báo, báo cáo hội nghị chuyên ngành, các nghiên cứu khoa học khác thì photo làm minh chứng; nếu quý thầy cô có biên soạn giáo trình thì photo Quyết định thành lập HĐ phản biện giáo trình, biên bản thẩm định và bảng kê số giờ biên soạn của Bộ môn.  
  • Quý thầy cô gửi mail cho em, tên file lưu như sau: Tên GV-Tên nội dung-năm học. (ví dụ: Trung Du-thanh toan vuot gio-2015-2016)
  • Hạn chót: thứ 2, ngày 30/5/2016.
  • Nếu quý thầy cô đã làm bảng thanh toán rồi (trước khi có quy định mới này) thì photo nộp về VP Khoa 01 bản. 
  • Nếu quý thầy cô có thắc mắc gì thì gọi điện thoại di động cho em nhé, điện thoại VP Khoa đang gửi đi sửa; hoặc gửi mail.