Đề nghị các BM (trừ BM GDTC) đăng ký dự giờ năm học 2015 – 2016 (mỗi GV đăng ký dự giờ ít nhất 1 tiết giảng), lãnh đạo BM gửi bản đăng ký (kèm theo danh sách GV tham gia đánh giá tiết giảng) cho BCN Khoa và VP Khoa trước ít nhất 1 tuần để BCN Khoa sắp xếp dự và ra QĐ thành lập Tổ dự giờ.