Khoa tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho SV khóa 10 và các khóa cũ còn nợ môn.

Sinh viên chú ý theo dõi thông báo.