Theo kết luận cuộc họp giao ban ngày 18/5/2016 của Trường,

Khoa thông báo: các GV giảng dạy lớp liên thông được nghỉ ngày thứ 7 (21/5) và CN (22/5) để tham gia bầu cử Quốc hội.