Đề nghị lãnh đạo các BM báo cáo tiết giảng của GV năm học 2015 – 2016 (theo mẫu của Khoa),

  • Nộp về VP Khoa và gửi mail cho cô Lan Hương,
  • Hạn chót: thứ 6, ngày 27/5/2016.

Báo cáo này nộp về phòng Đào tạo và phòng Tài chính – Kế hoạch, đề nghị lãnh đạo các BM báo cáo số liệu chính xác.