Kính gửi quý thầy cô dự thảo các phiếu khảo sát và phiếu lấy ý kiến của Trường để xem và góp ý (8 file kèm theo). 
Hạn chót gửi góp ý về Khoa (mail cho cô Lan Hương): 11h, thứ 5, ngày 20/10/2016.