Kính gửi quý thầy, cô.


Trường Đại học Tây Đô đang hoàn chỉnh hồ sơ xin xuất bản Tạp chí khoa học, dự kiến sẽ được cấp phép vào tháng 8 năm 2016. 
 
Để chuẩn bị tốt cho việc xuất bản tạp chí khoa học Trường ĐHTĐ số đầu tiên vào tháng 9 năm 2016, Phòng QLKH & HTQT xin thông báo đến quý thầy, cô cán bộ, giảng viên nhà trường thời hạn gửi bài đăng tạp chí vào ngày 8 tháng 8 năm 2016 qua địa chỉ email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 
Xin quý thầy, cô chuyển thông báo này đến cán bộ, giảng viên khoa mình để công tác viết bài đăng tạp chí được thành công tốt đẹp.
 
(Xin đính kèm Thể lệ gửi bài đăng tạp chí để quý thầy, cô tham khảo) -> Download
 
Trân trọng,