LỊCH THI LẦN 1, HỌC KỲ HÈ, NĂM HỌC 2015 - 2016 
                     
    Địa điểm: Trường Đại học Tây Đô - Q. Cái Răng - TP. Cần Thơ          
    Ngày bắt đầu áp dụng: 18/7/2016            
    Giờ thi: Ca 3 bắt đầu lúc 13g30'; Ca 4 bắt đầu lúc 15g00'          
                     
STT THỨ NGÀY CA
THI
MÔN THI Giảng viên LỚP SS TT PHÒNG Đơn vị tổ chức
1 2 18/7/2016 3 Xác suất thống kê trong QTKD Trương Thị Mỹ Dung Học hè 66 1-33 F.21 Khoa Cơ bản
2 2 18/7/2016 3 Xác suất thống kê trong QTKD Trương Thị Mỹ Dung Học hè 66 34-66 F.22 Khoa Cơ bản
3 2 18/7/2016 3 Vi tích phân A1 Lê Hồng Lĩnh Học hè 17 1-17 F.23 Khoa Cơ bản
4 2 18/7/2016 4 Thủy lực và nhiệt động lực học Lã Hồng Hải Học hè 47 1-24 F.21 Khoa Cơ bản
5 2 18/7/2016 4 Thủy lực và nhiệt động lực học Lã Hồng Hải Học hè 47 25-47 F.22 Khoa Cơ bản
6 2 18/7/2016 4 Kinh tế vi mô Phòng Thị Huỳnh Mai Học hè 35 1-35 F.23 Khoa Cơ bản
7 3 19/7/2016 3 Phương pháp NCKH trong kinh doanh Võ Minh Sang Học hè 55 1-28 F.21 Khoa Cơ bản
8 3 19/7/2016 3 Phương pháp NCKH trong kinh doanh Võ Minh Sang Học hè 55 29-55 F.22 Khoa Cơ bản
9 3 19/7/2016 3 Thống kê xã hội học Lê Văn Nhất Học hè 25 1-25 F.23 Khoa Cơ bản
10 3 19/7/2016 4 Toán kinh tế Thái Ngọc Vũ Học hè 60 1-30 F.21 Khoa Cơ bản
11 3 19/7/2016 4 Toán kinh tế Thái Ngọc Vũ Học hè 60 31-60 F.22 Khoa Cơ bản
12 3 19/7/2016 4 Vi tích phân A2 Võ Thị Mộng Thúy Học hè 30 1-30 F.23 Khoa Cơ bản
13 4 20/7/2016 3 Cơ học kết cấu Phạm Nhật Thuật Học hè 58 1-29 F.21 Khoa Cơ bản
14 4 20/7/2016 3 Cơ học kết cấu Phạm Nhật Thuật Học hè 58 30-58 F.22 Khoa Cơ bản
15 4 20/7/2016 3 Thanh toán quốc tế Nguyễn Thị Thanh Trúc Học hè 37 1-37 F.23 Khoa Cơ bản
16 4 20/7/2016 4 Kinh tế học đại cương Nguyễn Kim Thắm Học hè 64+2 1-34 F.21 Khoa Cơ bản
17 4 20/7/2016 4 Kinh tế học đại cương Nguyễn Kim Thắm Học hè 64+2 35-64+2 F.22 Khoa Cơ bản

Chi tiết, SV download theo link sau -> Download